โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี 2557 เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ ณ ห้องประชุมวารีกุญชร เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

By | 20 มิถุนายน 2014|ภาพกิจกรรม|

[...]