คณะครูผู้สอนสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและนักเรียนได้เข้าร่วมการประชุม เรื่องการเตรียมการจัดค่ายภาษาอังกฤษของนักเรียนในช่วงเดือนมีนาคมนี้ ในห้องประชุมขุนสันทรายทรงศักดิ์ ในวันที่ 13 ก.พ. 56 บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย