โครงการ “สิทธิหนู ครูช่วยเสริม” เป็นโครงการของ มูลนิธิวัฒนปราชญ์ ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิเด็กโดยได้นำวิทยากรชาวต่างชาติมาให้ความบรรเทิง กับนักเรียนชั้น ป.6 จำนวน 50 คน ณ ห้องขุนสันทรายทรงศักดิ์ เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2556 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น. บรรกาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและได้ความรู้ในการดำรงชีวิตประจำวันอีกด้วย และทางโรงเรียนบ้านสันป่าสัก ตรงขอขอบพระคุณท่านวิทยากรที่ได้สละเวลามาให้ความรู้กับเด็กๆนักเรียนที่ต่อไปจะเติบโตเป็นอนาคตของชาติมาไว้ ณ ที่นี้ด้วย