คณะครูและนักเรียนโรงเรียน??Grace International School (เกรซ อินเตอร์เนชั่นนอล สคูล) จำนวนประมาณ 20 คน ได้มาทำกิจกรรมโดยการบูรณาการเรียนเรียนรู้ร่วมกันกับเจ้าของภาษา(อังกฤษ) เพื่อเสริมทักษะด้านการ ฟัง พูด และอ่าน ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนชั้น ป.4 โดยกิจกรรมการเรียนการสอนได้แบ่งนักเรียนทำกิจกรรมเป็นกลุ่มๆ ทำให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสนุกสนาน ตั้งแต่เวลา 9.00 – 14.00 น. ของวันที่ 15 ก.พ. 2556 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณกับทางโรงเรียนเกรซที่ได้นำนักเรียนมาทำกิจกรรมร่วมกันและได้แลกเปลี่ยนภาษากันอีกทางหนึ่ง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสดีๆแบบนี้อีกครั้งต่อไป