อบต.หนองควาย ได้จัดกิจกรรมเสวนาเยาวชน “คนหนองควาย ต้านภัยยาสูบ” ร่วมคิด ร่วมต้าน ลด ละ เลิก บุหรี่ วันอังคารที่ 19 ก.พ. 2556 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองควาย ภายใต้โครงการควบคุมบุหรี่(ยาสูบ) โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและได้ความรู้ในเรื่องของโทษของยาเสพติดชนิดต่างๆ