คณะกรรมการสภานักเรียนได้รายงานคะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์หลังจากการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนและสมาชิกสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 14 ก.พ. 2556 ให้กับคณะครูและนักเรียนได้ทราบ บรรยากาศเป็นไปด้วยความยินดี