คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านสันป่าสักได้ร่วมกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนที่จะดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนในปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 56 เริ่มตั้งแต่ 8.00 – 16.00 น. ณ ลานเล่นเรียนรู้ โดยกิจกรรมดังกล่าวได้ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ใช้สิทธิของตนเองในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียน ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า เด็กหญิงรัตนาพร ตลาด ได้รับเลือกให้เป็นประธานนักเรียนประจำปี 2556