พิธีมอบเกียรติบัตรประกาศนียบัตรการจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รุ่นที่ 24 “กิตติอภินันท์” ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561