เรียนเชิญคณะครูโรงเรียนบ้านสันป่าสักทุกท่านร่วมประชุมเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556 ด้วยค่ะ