ประกาศโรงเรียนบ้านสันป่าสัก?? เรื่อง?? รับสมัครครูอัตราจ้าง? ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์?

?ด้วยโรงเรียนบ้านสันป่าสักจะดำเนินการรับสมัครบุคลากร? เพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง? ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์?

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑.????? ตำแหน่งที่จะรับสมัคร

ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์?????????????? ??????????? จำนวน? ๑? อัตรา

อัตราเงินเดือน ๗,๐๐๐ บาท??? ???????????????????? ประกันสังคม? ๕๐๐? บาท

๒.????? คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ

-? เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป? ตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

-? มีคุณวุฒิปริญญาตรี? สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์

-? มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

-? มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

-? ไม่เป็นพระภิกษุ? สามเณร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์ประกาศ

ไฟล์เอกสารประกาศ