ชม ๓๕๕๖/๓๔๖๖ นางสาว นาง สมหลู่ 4 2540 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๔๖๗ นางสาว นิศามณี แซ่เฮ่อ 10 2540 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๔๖๘ เด็กชาย จักรพันธ์ ปั่นแก้ว 12 2541 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๔๖๙ เด็กหญิง จินดามณี เปงกันทา 10 2541 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๔๗๐ นาย ณัฐวุฒิ ภูยอดพลอย 3 2541 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๔๗๑ เด็กหญิง นิรชา วงค์มูลหล้า 11 2541 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๔๗๒ เด็กหญิง พัชรินทร์ มหาไม้ 11 2541 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๔๗๓ เด็กหญิง พิชาภรณ์ สร้อยสุวรรณ 10 2541 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๔๗๔ นางสาว พิมลวรรณ ยาวิจิตร 3 2541 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๔๗๕ เด็กชาย ภานุพงศ์ ดอกอินทร์ 8 2541 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๔๗๖ เด็กชาย มล วิต่ะ 10 2541 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๔๗๗ เด็กหญิง รุ้งพลอย มโนจิตต์ 11 2541 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๔๗๘ เด็กชาย วัชรวุทธิ์ แซ่ล้อ 9 2541 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๔๗๙ เด็กชาย วิษณุ สุริยะ 11 2541 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๔๘๐ เด็กหญิง ศริญญา แก้ววงค์ดี 12 2541 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๔๘๑ เด็กชาย ศุภกิตติ์ สุขตั๋น 11 2541 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๔๘๒ เด็กชาย สิทธิโชค โสตถิกุล 10 2541 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๔๘๓ เด็กชาย สุริยงค์ เสาร์เมืองทอง 4 2541 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๔๘๔ เด็กหญิง อรทัย เฉลิมสุข 8 2541 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๔๘๕ เด็กชาย กุลโรจน์ โยพิน 5 2542 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๔๘๖ เด็กชาย เกียรติ แสงสว่าง 10 2542 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๔๘๗ เด็กชาย จาย นางอิ่ง 2 2542 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๔๘๘ เด็กชาย เจษฎา จิตประสงค์ 12 2542 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๔๘๙ เด็กหญิง ณัฐภัทร ศรีบุญมา 6 2542 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๔๙๐ เด็กหญิง ณัฐริกา วงค์ฝั้น 6 2542 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๔๙๑ เด็กหญิง ดวงดาว 11 2542 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๔๙๒ เด็กหญิง ทัชชา ฟองเมฆ 6 2542 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๔๙๓ เด็กหญิง ธนัชชา คำรอด 1 2542 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๔๙๔ เด็กชาย ธนายุทธ จะลู 1 2542 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๔๙๕ เด็กหญิง ธีราภรณ์ วงค์มูล 9 2542 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๔๙๖ เด็กหญิง นันทลักษณ์ ติ๊บคำ 11 2542 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๔๙๗ เด็กหญิง นารีรัตน์ ยวงคำ 6 2542 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๔๙๘ เด็กหญิง ปริญญาพร สาริมา 11 2542 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๔๙๙ เด็กชาย ปลื้ม แย้มขยาย 1 2542 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๕๐๐ เด็กหญิง ปาริชาติ กำมันตะคุณ 1 2542 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๕๐๑ เด็กหญิง พรรณี ลุงคำ 11 2542 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๕๐๒ เด็กหญิง ไพวรินทร์ หลวงอินตา 9 2542 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๕๐๓ เด็กหญิง ฟองจันทร์ ลุงเฮือง 9 2542 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๕๐๔ เด็กหญิง มนิทา โรจน์แสงสิทธิ์สกุล 2 2542 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๕๐๕ เด็กชาย ยุทธภูมิ ชัยสิทธิ์พนาลับ 10 2542 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๕๐๖ เด็กหญิง ลู่ ลุงตี่ 1 2542 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๕๐๗ เด็กหญิง วิกานดา ศรีบุญเรือง 11 2542 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๕๐๘ เด็กชาย วิสุทธิ์ พันธ์งาม 1 2542 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๕๐๙ เด็กชาย สัคคพล กระสินธุ์สุขสันต์ 2 2542 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๕๑๐ เด็กหญิง สาริศา จันทน์เทศ 9 2542 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๕๑๑ เด็กหญิง สิริวรรณ กระสาบ 6 2542 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๕๑๒ เด็กหญิง สุพิชญา บรรลือทรัพย์ 12 2542 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๕๑๓ เด็กหญิง โสภา อินต๊ะปาง 9 2542 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๕๑๔ เด็กชาย หลู่ จานแก้ว 1 2542 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๕๑๕ เด็กหญิง คำฟอง แสงพรม 4 2543 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๕๑๖ เด็กหญิง ชนัฎสุดา มีพันธ์ 8 2543 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๕๑๗ เด็กหญิง ณัฐนรี ใจแดง 12 2543 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๕๑๘ เด็กหญิง ณัฐพร ขันแก้ว 9 2543 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๕๑๙ เด็กหญิง ดวงหทัย ยวงคำ 8 2543 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๕๒๐ เด็กหญิง เดือน นายต้า 1 2543 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๕๒๑ เด็กหญิง ทักษิณา จันทร์ทอง 4 2543 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๕๒๒ เด็กหญิง ทิพย์สุดา กล่ำบุตร 2 2543 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๕๒๓ เด็กหญิง นริศรา ไชคำ 10 2543 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๕๒๔ เด็กหญิง นุจรินทร์ อินทะจักร์ 9 2543 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๕๒๕ เด็กชาย บุญมี เฮือนคำ 2 2543 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๕๒๖ เด็กหญิง ปภัสรา อุปะระ 1 2543 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๕๒๗ เด็กหญิง ปริมประภา ปกสาง 1 2543 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๕๒๘ เด็กหญิง พนิตกาญจน์ กันทะวงค์ 9 2543 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๕๒๙ เด็กหญิง พรพิมล คำพุธ 11 2543 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๕๓๐ เด็กชาย พิทวัส คำฝั้น 11 2543 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๕๓๑ เด็กหญิง มาริสา ผาตะนนท์ 1 2543 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๕๓๒ เด็กหญิง ลักษิกา เงินเมืองทา 6 2543 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๕๓๓ เด็กชาย วรพงศ์ สุยัง 8 2543 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๕๓๔ เด็กหญิง วิระดา จากปั้น 12 2543 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๕๓๕ เด็กชาย สมชาย ลุงติยะ 8 2543 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๕๓๖ เด็กหญิง สายใจ แซ่จัง 9 2543 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๕๓๗ เด็กหญิง สุทธิดา ปัญญาเรือน 4 2543 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๕๓๘ เด็กชาย แสนดี ลุงหนะ 6 2543 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๕๓๙ เด็กหญิง อภิชญา พรมโมครัด 4 2543 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๕๔๐ เด็กหญิง อรัญญา สุขประเสริฐ 10 2543 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๕๔๑ เด็กหญิง อาภารณ์ อ่อนเมือง 3 2543 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๕๔๒ เด็กหญิง กนกพร ชัยปัญญา 1 2544 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๕๔๓ เด็กหญิง จิรวดี คำอ้าย 4 2544 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๕๔๔ เด็กหญิง ชลธิชา อุ่นใจ 3 2544 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๕๔๕ เด็กหญิง วราภรณ์ ม่วงเขียว 4 2544 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๕๔๖ เด็กหญิง สิริวิมล ต่อใจ 1 2544 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๕๔๗ เด็กหญิง สุพัตรา ตับไหว 2 2544 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๕๔๘ เด็กหญิง เสาวลักษณ์ วันเจริญใหม่ 2 2544 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง
ชม ๓๕๕๖/๓๕๔๙ เด็กชาย อนิรุจน์ พุทธทัง 2 2544 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง