คณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนจำนวน 10 โรงเรียน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 มาศึกษาดูงานสภานักเรียนโรงเรียนบ้านสันป่าสัก ซึ่งทางโรงเรียนได้ต้อนรับและนำเสนอวิดีทัศน์กิจกรรมสภานักเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา สาธิตการประชุมสภานักเรียน พร้อมจัดนิทรรศการแสดงผลงานของสภานักเรียนและโรงเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของสภานักเรียน