ตั้งอยู่เลขที่ 136 หมู่ที่ 11 ถนน เชียงใหม่-ฮอด ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50230
โทรศัพท์ 053-441818 โทรสาร 053-441818 ต่อ 117
E-Mail : sanpasakschool@gmail.com
Webmaster : natthanon@bansanpasak.ac.th , rtc@bansanpasak.ac.th , preeyada@bansanpasak.ac.th
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 4