หลักสูตรโตไปไม่โกง

โรงเรียนสุจริต

1.) ระดับปฐมวัย

2.) ระดับ ป.1-3

3.) ระดับ ป.4-6

3.1) ทักษะการคิด

3.2) มีวินัย

3.3) ความซื่อสัตย์

3.4) อยู่อย่างพอเพียง

3.5) มีจิตสาธารณะ

4.) ระดับ ม.1-3

4.1 ทักษะการคิด

4.2) มีวินัย

4.3) ความซื่อสัตย์

4.4) อยู่อย่างพอเพียง

4.5) จิตสาธารณะ