คณะกรรมการสถานศึกษา

1. พระครูสถิตปุญญาภินันท์ ประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์สิทธิ์ กระสินธุ์สุขสันต์ กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
3. นายถนอม วงค์ต๋าคำ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
4. นายณรงค์ ธิลา กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. นายเกียรติทวี พงษ์คำฝั้น กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
6. พระครูวิสิฐธรรมจารี กรรมการผู้แทนภิกษุสงฆ์
7. นายณรงค์ ไกรสร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นายปัญญา มหาวันเทพ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นางนิตยา จีโน กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
10. นายอินถา หลวงใจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11. นายปรีชา บุญสงค์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
12. นายบุญปั๋น ต้นสัก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
13. นางวิทยาลักษณ์ สามใจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
14. นายศรศักดิ์ มโนชมภู กรรมการผู้แทนครู
15. นายชัยพร นิธิวิทยา กรรมการและเลขานุการ