ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

ชั้น

จำนวนนักเรียน

รวม

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

   อนุบาล 1

16

14

30

 
   อนุบาล 2

24

20

44

 
   อนุบาล 3

27

25

52

 
   รวมก่อนประถม

67

59

126

 
   ประถมศึกษาปีที่ 1

43

31

74

 
   ประถมศึกษาปีที่ 2

36

33

69

 
   ประถมศึกษาปีที่ 3

36

27

62

 
   ประถมศึกษาปีที่ 4

36

34

70

 
   ประถมศึกษาปีที่ 5

42

35

77

 
   ประถมศึกษาปีที่ 6

33

34

67

 
   รวมระดับประถมศึกษา

225

194

419

 
   มัธยมศึกษาปีที่ 1

59

32

91

 
   มัธยมศึกษาปีที่ 2

63

68

131

 
   มัธยมศึกษาปีที่ 3

37

38

75

 
   รวมระดับมัธยมศึกษา

159

138

297

 
   รวมทั้งสิ้น

451

391

842