ผู้บริหาร

ช่วงชั้นที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ครูประจำชั้น ม.1/1

ครูประจำชั้น ม.1/2

ครูประจำชั้น ม.1/3

ครูประจำชั้น ม.1/4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ครูประจำชั้น ม.2/1

ครูประจำชั้น ม. 2/2

ครูประจำชั้น ม. 2/3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ครูประจำชั้น ม. 3/1

ครูประจำชั้น ม. 3/2

ครูประจำชั้น ม. 3/3

ช่วงชั้นที่ 2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ครูประจำชั้น ป.1/1

ครูประจำชั้น ป.1/2

ครูประจำชั้น ป.1/3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ครูประจำชั้น ป.2/1

ครูประจำชั้น ป. 2/2

ครูประจำชั้น ป. 2/3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ครูประจำชั้น ป. 3/1

ครูประจำชั้น ป. 3/2

ครูประจำชั้น ป. 3/3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ครูประจำชั้น ป. 4/1

ครูประจำชั้น ป. 4/2

ครูประจำชั้น ป. 4/3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ครูประจำชั้น ป. 5/1

ครูประจำชั้น ป. 5/2

ครูประจำชั้น ป. 5/3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ครูประจำชั้น ป. 6/1

ครูประจำชั้น ป. 6/2

ครูประจำชั้น ป. 6/3

ช่วงชั้นที่ 1

ชั้นอนุบาล 1

ครูประจำชั้น อ.1/1

ครูประจำชั้น อ.1/2

ครูประจำชั้น อ.1/3

ชั้นอนุบาล 2

ครูประจำชั้น อ. 2/1

ครูประจำชั้น อ. 2/2

ครูประจำชั้น อ. 2/3