การอบรมครูผู้สอน
“Thinglish Phonics Training for teachers”

วันที่ 23-24 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
อ.หางดง จ.เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 4

เรื่อง การฝึกเด็กอ่านออกเสียงและเขียนภาษาอังกฤษด้วยระบบโฟนิคส์
(ทิงลิชโฟนิคส์ )
วิทยากร : นายศรเทพ  ลำภาษี  (Facebook – ครูติสท์ไทยแลนด์)
โรงเรียนบ้านเป้า ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง จ.น่าน สพป.น่าน เขต 1

(ลงทะเบียนหน้างาน 300 บาท)

ลงทะเบียนอบรม

ชื่อ - นามสกุล ภาษาไทย

ชื่อ - นามสกุล ภาษาอังกฤษ

จากโรงเรียน

เบอร์โทรศัพท์

อีเมล์ (ถ้ามี)

รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรม

  1. นางปรียาภรณ์ ไทรงาม  โรงเรียนบ้านสันผักหวาน
  2. นางกชพรรณ บุญจา  โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
  3. นางสาวชัชกมล สุริยะ  โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
  4. นางพวงผกา  บุญเกิด  โรงเรียนวัดหนองเหียง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
  5. เนตรนภา กันธะลีย์  โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 3
  6. นางอุไรวรรณ  บุญประสม  โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง
  7. นางสาววชิรฎาว แสงบุญเรือง  โรงเรียนบ้านปงสนุก อ.เมือง จ.ลำปาง
  8. นางสาวลัดดาวรรณ วงศ์ตระกูลผู้ดี  โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลวังเหนือ จ.ลำปาง

ตารางกิจกรรมและกำหนดการ การอบรมครูผู้สอน Thinglish Phonics Training for teachers

*หมายเหตุ*  อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมมาในวันที่เข้าอบรม
1.) สวมเสื้อยืด กางเกงวอร์ม หรือ กางเกงยีนส์ทั้ง 2 วัน
2.) ดินสอ, ปากกา และ สมุดบันทึก