การปรับปรุงห้องเรียน

Invalid Displayed Gallery

ปรับปรุงห้องน้ำอนุบาลและที่ล้างจาน

ปรับปรุงโรงอาหาร

ปรับปรุงศูนย์ PEER Center

ปรับปรุงห้องนาฏศิลป์