24 พฤษภาคม 2559 (มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดี)