คณาจารย์จากวิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนาและเทคโนโลยีเอเซีย ได้มาแนะแนวการศึกษาต่อ ณ ห้องประชุมขุนสันทรายทรงศักดิ์ เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2556 เพื่อเป็นทางเลือกในการศึกษาต่อในระดับสูงขึัน