อาจารย์จากโรงเรียนบริบาลศาสตร์แม่โจ้ได้มาแนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลให้กับนักเรียนชั้น ม.3 เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2556 เวลา 15.00 น. โดยนักเรียนได้ให้ความสนใจและได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สอบถามข้อมูลต่างๆกับทางอาจารย์ผู้มาแนะแนวในการศึกษาต่อในหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย