คณะพี่ๆพยาบาลและสาธารณสุขจากโรงพยาบาลหางดง ได้มาให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “การอบรมโครงการพัฒนาระบบเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติจังหวัดเชียงใหม่ ” เพื่อให้น้องชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 90 คน ได้เตรียมพร้อมกับภัยธรรมชาติและวิธีการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้บาดเจ็บ จัดอบรมขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 22 ก.พ. 56 ซึ่งน้องๆนักเีรียนได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ทางโรงเรียนบ้านสันป่าสักต้องขอขอบพระคุณทางโรงพยาบาลหางดงเป็นอย่างยิ่งที่ได้สละเวลามาให้ความรู้กับนักเรียนในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสดีๆแบบนี้อีกในครั้งต่อไป..