https://forms.gle/sCS7NyCmWFLv1Box5

ขอความกรุณาผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติ รวมถึงนักเรียนและคณะครู ช่วยตอบแบบประเมินกิจกรรม OCOP 2020 เพื่อนำไปสรุปและปรับปรุงกิจกรรมต่อไปค่ะ 

คลิกที่นี่เพื่อตอบแบบสอบถาม