การอบรมปฏิบัติการต่อยอดโครงการสร้างความเข้มแข็งสิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย (SEET) และการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม – 1 กันยายน 2555 จังหวัดกระบี่