โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป.ชม.4 | www.sps-school.com

กันยายน 2011

การปฏิบัติการเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก / ผู้วิจัย นางรุจิรัต แก้วกลางเมือง

By | 13 กันยายน 2011|ภาพกิจกรรม|

ชื่อผู้วิจัย นางรุจิรัต แก้วกลางเมือง โทรศัพท์ 08-1366-3180 E-mail : rujirut72@hotmail.co.th ปีที่ศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 บทคัดย่อ ??? การ [...]