กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน
การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีการศึกษา 2561
เขตตรวจราชการที่ 15 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน)
วันที่ 14-15 สิงหาคมา 2561
ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่