นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วม โครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การใช้ประโยนช์จากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น ปีที่ 2
ภายใต้แนวคิด
“นวัตกรรมเชิงภูมิปัญญา ช่วยสร้างมูลค่าพืชสมุนไพรในท้องถิ่น”