BANSANPASAK SCHOOL TIME LINE

มีนาคม 2019

Load More Posts

กิจกรรมสภานักเรียน

โรงเรียนบ้านสันป่าสักเข้ารับการประเมิน โครงการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ปี 2560 ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2560

By | 10 สิงหาคม 2017|Categories: กิจกรรมครู, กิจกรรมนักเรียน, งานสภานักเรียน, ภาพกิจกรรม|

คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนบ้านวนาหลวงและโรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ได้มาศึกษาดูงานสภานักเรียน

By | 17 มิถุนายน 2017|Categories: กิจกรรมครู, งานสภานักเรียน, ภาพกิจกรรม|

Load More Posts