BANSANPASAK SCHOOL TIME LINE

กันยายน 2019

การจัดกิจกรรม โครงการเข้าค่ายพัฒนาทักษะการบวนการทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มโรงเรียนคีรีสัมพันธ์ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

By | 6 กันยายน 2019|กิจกรรมครู, กิจกรรมนักเรียน, ภาพกิจกรรม|

Load More Posts

TEACHER’S ACTIVITIES

Load More Posts